Projekt Aging » Polityka prywatności serwisu Projekt Aging

Polityka prywatności serwisu Projekt Aging

Polityka Prywatności jest dokumentem powiązanym z Regulaminem strony internetowej, który jest dostępny pod adresem: https://projektaging.pl/. Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO i określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących dostępnych na Stronie. Każda osoba chcąca skorzystać z Usług powinna zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Administrator danych osobowych

1. Administrator Danych Osobowych Użytkowników – NETFOKUS – oznacza Netfokus Katarzyna Fodrowska z siedzibą w Toruniu, ul. Z. Krasińskiego 115/3, NIP: 8781731339.

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się mailowo pod adresem: kontakt@projektaging.pl.

Sposób przetwarzania danych osobowych

1. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w formularzu kontaktowym lub wiadomości e-mail. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz innych osób, których dane osobowe przetwarza Usługodawca, może dotyczyć w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu IP, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych osobowych podanych przez Usługobiorcę w celu zawarcia Umowy.

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w Regulaminie jako obligatoryjne może uniemożliwić świadczenie części Usług przez Usługodawcę.

3. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane w następujących celach:


Cel przetwarzania Zakres danych osobowych Podstawa prawna przetwarzania
Zapewnienie dostępu do Strony Adres IP Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Odpowiedzi na wiadomości wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego Adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza kontaktowego lub w wiadomości e-mail Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Wysyłka nagród Adres e-mail, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Wysyłka Newslettera Adres e-mail Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Korzystanie z narzędzi społecznościowych Adres IP, pliki Cookies Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Badanie ruchu na Stronie Adres IP, pliki Cookies Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych Adres IP, pliki Cookies Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

4. Dane osobowe Usługobiorcy lub innych osób będą przetwarzane przez czas odpowiedni dla wykazania prawidłowego wykonania Umowy lub przez czas wynikający z powszechnie obowiązanych przepisów prawa. Po upływie terminów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, dane osobowe Usługobiorcy lub innych osób będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

5. Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Usługobiorców i innych osób do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, Usługodawca poinformuje Usługobiorców o tym, jak również zapewni, że odbiorca danych zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych osobowych, zawrze z nim standardowe klauzule umowne, jak również dokona weryfikacji, czy państwo odbiorcy zapewnia przestrzeganie praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą.

Odbiorcy danych osobowych

1. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy i innych osób podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i Umowie. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorcy i innych osób, mogą być m.in. biuro rachunkowe, dostawca hostingu dla Strony, firmy kurierskie, operator poczty elektronicznej, operator telefoniczny.

2. Dane osobowe Usługobiorców zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3. Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe Usługobiorców i innych osób, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych, gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Usługobiorców i innych osób w oparciu o umowę powierzenia może przetwarzać ich dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy.

4. Udostępnienie danych osobowych Usługobiorców i innych osób podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez osobę, której dane osobowe dotyczą.

Prawa podmiotu danych osobowych

1. Usługobiorca ma prawo do: 

(a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z systemu należącego do Usługodawca, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, 

(b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

(c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat Usługobiorcy i innych osób, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, 

(d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

(e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

(f) cofnięcia Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

(g) wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inne dane

1. Usługodawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat Usługobiorców i innych osób, w tym: adres IP, z którego nadeszło zapytanie, data i czas systemowy nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę, informacje o przeglądarce Usługobiorcy, informacje o błędach. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym Strony. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na Stronie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Usługobiorcy i nie jest danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

2. Usługodawca może korzystać z narzędzi analitycznych, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Usługobiorcy, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Usługobiorca i inna osoba, czasu spędzonego na Stronie przez Usługobiorcę i inne osoby, a także ich przedziału wiekowego, płci, przybliżonej lokalizacji oraz zainteresowań określonych na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi, nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO.

Bezpieczeństwo

1. Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Usługobiorców i innych osób. W tym celu Usługodawca wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiór zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorców i innych osób przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Usługodawcy z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

2. Niezależnie od powyższego, Usługodawca wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Usługobiorcy i innych osób szkodliwego oprogramowania, jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, Usługobiorca może stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne lub chroniące jego identyfikację w sieci Internet.

Pliki Cookies

1. W celu prawidłowego działania Strony, Usługodawca korzysta z plików cookies („Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Usługobiorcy, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Strony lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich.

2. Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: 

(a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Usługobiorcy, 

(b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Usługobiorcy, aż do ich skasowania.

3. Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Usługobiorcy ani zidentyfikowanie go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie żadnych danych osobowych.

4. Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

5. Usługobiorca może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi na Stronie. W szczególności Usługobiorca może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Strony. Usługobiorca może także samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

6. Usługodawca wykorzystuje Cookies w następujących celach: (a) utrzymywania sesji, (b) analizy i badania oglądalności, (c) czasu spędzonego na Stronie, (d) częstotliwości odwiedzania Strony.

7. Usługodawca wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu tworzenia anonimowych statystyk pozwalających na optymalizowanie użyteczności Strony za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

8. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca.

Narzędzia społecznościowe

1. W celu umożliwienia komentowania treści dostępnych na Stronie za pośrednictwem serwisów społecznościowych, Usługodawca używa wtyczek i innych narzędzi udostępnianych przez serwisy społecznościowe takie jak Facebook.

2. Po wejściu na Stronę, przeglądarka, z której korzysta Usługobiorca, nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratora serwisu społecznościowego w celu zintegrowania zawartości wtyczki ze Stroną.

3. Integracja zawartości wtyczki ze Stroną następuje niezależnie od tego, czy Usługobiorca posiada konto w danym serwisie społecznościowym lub jest na nie zalogowany w momencie wejścia na Stronę.

4. Usługobiorca ma możliwość zablokowania działania wtyczki poprzez zastosowanie odpowiedniego rozszerzenia dla przeglądarki internetowej, z której korzysta Usługobiorca, umożliwiającej blokowanie skryptów.

5. W sytuacji, gdy Usługobiorca skorzysta z wtyczki poprzez dodanie komentarza lub reakcji, informacja o działaniu Usługobiorcy zostanie przesłana bezpośrednio na serwer danego serwisu społecznościowego i tam zapisana.

6. Cel i zakres gromadzenia danych osobowych oraz ich dalszego przetwarzania przez serwisy społecznościowe, a także prawa przysługujące Usługobiorcy w zakresie dokonania ustawień zapewniających ochronę jego prywatności, zostały opisane w polityce prywatności danego serwisu społecznościowego.

Postanowienia końcowe

1. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 18.12. 2023 r.