Projekt Aging » Regulamin

Regulamin serwisu projektaging.pl

Regulamin określa warunki korzystania przez Usługobiorców ze strony internetowej projektaging.pl i jest dokumentem powiązanym z Polityka Prywatności, która jest dostępny pod adresem: https://projektaging.pl/.

Z Usługodawcą można skontaktować się mailowo pod adresem: kontakt@projektaging.pl.

Definicje

  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), od godz. 8 do godz. 16.
  • Materiały – wszelkie treści publikowane bądź udostępniane przez Usługodawcę na Stronie ze szczególnym uwzględnieniem treści w formie cyfrowej.
  • Newsletter – usługa cyfrowa świadczona drogą korespondencji mailowej, za pośrednictwem której Usługodawca informuje Usługobiorców o Materiałach dostępnych na Stronie i innych treściach.
  • Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo i ochronę prywatności i przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i innych osób. Jest on dostępny na stronie https://projektaging.pl/polityka-prywatnosci/.
  • Regulamin – niniejszy dokument regulujący zasady korzystania ze strony internetowej projektaging.pl, który udostępniany jest Usługobiorcom na Stronie w sposób umożliwiający pozyskiwanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
  • Strona – strona internetowa Usługodawcy, która dostępna jest pod adresem https://projektaging.pl/.
  • Umowa – kontrakt zawierany pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą na podstawie postanowień Regulaminu. Oświadczenie woli wskazujące istotne warunki Umowy.
  • Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną polegające w szczególności na dostarczaniu Usługobiorcom Materiałów pod postacią treści cyfrowych oraz na wysyłce Newslettera.
  • Usługobiorca – osoba fizyczna korzystająca z Usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Strony.
  • Usługodawca – Usługodawcą jest https://projektaging.pl/.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony, a także inne prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy.
2. Osoba, chcąca skorzystać z Usług, powinna zapoznać się i zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności. Osoba, która nie zapoznała się lub nie zaakceptowała Regulaminu lub Polityki Prywatności, nie może skorzystać z Usług.
3. W celu skorzystania z Usług po stronie Usługobiorcy powinny zostać spełnione następujące wymagania techniczne: 

(a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, 

(b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, 

(c) włączona obsługa Flash i JavaScript. Brak spełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może uniemożliwić skorzystanie z Usług.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. W ramach funkcjonalności Strony Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorców Usługi obejmujące usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym formularz kontaktowy oraz Newsletter.
2. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorców bezpłatnie.
3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierane są przez Usługodawcę z Usługobiorcą na czas nieokreślony i ulegają rozwiązaniu z chwilą ich wypowiedzenia przez Usługobiorcę lub zaprzestania korzystania z nich przez Usługobiorcę.
4. Usługobiorca ma możliwość wypowiedzenia każdej z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podania przyczyny, poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o rezygnacji z Usługi w sposób opisany w Regulaminie.
5. W przypadku Usług, w tym Usługi formularza kontaktowego, Usługobiorca może zrezygnować z dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
6. Usługodawca odpowiada na wiadomości otrzymane od Usługobiorców za pośrednictwem Usługi formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Usługobiorcę. Usługodawca zastrzega możliwość odpowiedzi wyłącznie na wybrane wiadomości od Usługobiorców.

Newsletter

1. Usługa Newslettera świadczona jest przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, którzy dobrowolnie wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o Materiałach i innych treściach w drodze korespondencji mailowej za pośrednictwem funkcjonalności Strony.
2. W celu aktywowania Usługi Newslettera Usługobiorca powinien posiadać: (a) urządzenie z dostępem do sieci Internet, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa, (c) aktywny adres poczty e-mail. Brak spełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może uniemożliwić zasubskrybowanie Newslettera.
3. W celu zasubskrybowania Usługi Newslettera Usługobiorca dokonuje jego zamówienia za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera dostępnego na Stronie poprzez podanie swojego adresu poczty e-mail, a następnie aktywuje Usługę za pośrednictwem linka znajdującego się w wiadomości mailowej przesłanej na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zapisu do Newslettera.
4. W momencie aktywowania Usługi pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną na czas nieokreślony.
5. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newslettera poprzez jego dezaktywacje za pośrednictwem linka znajdującego się w stopce każdej wiadomości mailowej wysyłanej przez Usługodawcę w ramach Usługi Newslettera.

Odpowiedzialność

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia Usługobiorcom odpowiedniej jakości Usług oraz poprawnego funkcjonowania Strony, jednak nie kontroluje sposobu, w jaki Usługobiorcy korzystają z Usług ani nie odpowiada za problemy techniczne mogące mieć wpływ na sposób funkcjonowania Strony.
2. Usługi świadczone przez Usługodawcę, w tym w szczególności Materiały publikowane lub udostępniane na Stronie, nie powinny być traktowane przez Usługobiorców jako alternatywa dla konsultacji lekarskiej lub specjalistycznej ani zastępować pomocy lekarza czy innego specjalisty.
3. Usługodawca, odpowiadając na wiadomości przesyłane przez Usługobiorców za pośrednictwem Usługi formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, posiada ograniczoną wiedzę o Usługobiorcy i jego sytuacji życiowej, w tym w szczególności jego stanie psychicznym, fizycznym i materialnym. Z tego względu Usługobiorca nie powinien polegać wyłącznie na informacjach dostarczonych przez Usługodawcę w ramach świadczenia Usług.
4. W granicach dozwolonych przez prawo Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki Usługobiorca korzysta z Usług, w tym opublikowane lub udostępnione na Stronie Materiały oraz za skutki korzystania z nich.

Reklamacje

1. Usługobiorca ma prawo do zgłoszenia reklamacji na sposób funkcjonowania Strony za pośrednictwem wiadomości e-mail lub listownie.
2. Każde zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy jako osoby zgłaszającej reklamacje oraz uwagi i zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Strony lub usług świadczonych przez Usługodawcę. W sytuacji, gdy reklamacja będzie wymagała jej uzupełnienia, Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą z prośbą o jej uzupełnienie.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania poprzez wysłanie odpowiedzi na adres wskazany przez Usługobiorcę w zgłoszeniu reklamacyjnym.

Zmiana regulaminu

1. Usługodawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów, w szczególności w sytuacji zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Usługodawcy.
2. Usługobiorcy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany w wiadomości e-mail wysłanej na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W tym czasie Usługobiorca powinien ponownie zaakceptować lub odmówić akceptacji zmienionego Regulaminu.

Postanowienia końcowe

1. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
2. Materiały oraz ich elementy składowe, w tym grafiki, filmy, zdjęcia, znaki towarowe oraz inne oznaczenia udostępnione na Stronie przez Usługodawcę stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej, zaś korzystanie i rozpowszechnianie ich w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek zakresie wymaga każdorazowo uzyskania pisemnej zgody Usługodawcy.
3. Usługobiorca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Usługobiorca będący konsumentem może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html.
4. Usługobiorca będący konsumentem może także skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej (ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. W pozostałych przypadkach wszelkie powstałe na gruncie Regulaminu lub w związku ze świadczeniem Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Usługodawcy.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2023 r